Zorgservice Brabant neemt uw privacy zeer serieus en verwerkt en gebruikt uw informatie op een veilige wijze, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming eist (AVG). In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en met welk doel. Tevens kunt u in deze verklaring lezen welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Zorgservice Brabant, gevestigd aan Den Bongerd 2 te Oirschot  is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:
Zorgservice Brabant
Tel. nr. 0499-575820
info@zorgservice-brabant.nl
www.zorgservice-brabant.nl

H.J.W.M. van Tiel-van den Oord is de Functionaris Gegevensbescherming van Zorgservice Brabant

Zij is te bereiken via info@zorgservice-brabant.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zorgservice Brabant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en u deze aan ons heeft verstrekt t.b.v. het organiseren van thuiszorg.

Zorgservice Brabant verwerkt de volgende (persoons)gegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Indien gewaarborgde hulp alle bovenvermelde gegevens
 • Verzekering en verzekeringsnummer
 • Indicatiegegevens
 • Gegevens over uw gezondheid
 • Sociale situatie, woonsituatie, huisdieren, roken
 • Gegevens t.b.v. afhandelen van uw betaling
 • Contactgegevens van partner/mantelzorgers/wettelijke vertegenwoordiger
 • Contactgegevens van apotheek/huisarts/specialist/casemanager/huisartsenpost
 • Contactgegevens van andere zorginstellingen

 

Grondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken:
Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker rust.
Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.

Doel waarom wij uw persoonsgegevens verwerken:

 • Voor het opstellen van de Overeenkomst van Opdracht met uw freelance zorgverlener(s)
 • Voor het verwerken van uw zorgadministratie
 • Voor het informeren van uw freelance zorgverlener(s)
 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Zorgservice Brabant verwerkt ook uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Zorgservice Brabant neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Zorgservice Brabant tussen zit.

Zorgservice Brabant gebruikt de volgende computerprogramma’s en -systemen:

 • Verwerkingsprogramma t.b.v. verwerken van uw persoonsgegevens en documenten, anamnese, zorgplan, overeenkomsten, zorgplanning, accorderen en factureren.
 • Mailsysteem (outlook).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zorgservice Brabant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zorgservice Brabant verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om kwaliteitscontrole door een erkende certificerende instelling mogelijk te maken.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Zorgservice Brabant gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorgservice Brabant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zorgservice-brabant.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zorgservice Brabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Info@zorgservice-brabant.nl

Zorgservice Brabant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen Privacy verklaring
Indien deze Privacyverklaring wordt gewijzigd, ontvangt u tijdig een nieuwe versie van Zorgservice Brabant en daarmee vervallen de voorgaande versie(s). Heeft u vragen over deze Privacyverklaring? Neemt u dan contact op met Zorgservice Brabant.