Algemene Voorwaarden Zorgservice Brabant

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst of rechtsverhouding tussen Zorgservice Brabant, hierna te noemen: “Gebruiker”, een zorginstelling en/of (PGB)-zorgvrager hierna te noemen: “Opdrachtgever” en een zelfstandig zorgprofessional hierna te noemen: “ZOZ-er”, waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerker(s) van Gebruiker en haar vennoten.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De algemene voorwaarden zijn automatisch ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker, de Opdrachtgever en de ZOZ-er zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 9. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 10. De algemene voorwaarden zijn geschreven met als uitgangspunt het bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten van opdracht met opdrachtgever dan wel wederpartij zijnde ene zelfstandige zorgverlener, betreffende het verlenen van zorg, alles in de meest ruime zin van het woord.
 11. Gebruiker is bevoegd eenzijdig de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van nieuwe opdrachten en op de werkzaamheden van lopende opdrachten vanaf het moment dat de wijzigingen ingaan, mits de algemene voorwaarden aan Opdrachtgever en ZOZ-er ter beschikking zijn gesteld.


Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door Gebruiker uitgebrachte overeenkomsten, offertes, aanbiedingen en de daarbij verstrekte gegevens zijn vrijblijvend, tenzij in de overeenkomst, offerte of aanbieding anders is aangegeven.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn overeenkomsten, offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever en/of ZOZ-er redelijkerwijs kan begrijpen dat de overeenkomsten, offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen worden uitgebracht op basis van de door Opdrachtgever en/of ZOZ-er verstrekte informatie. Opdrachtgever en ZOZ-er is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht te verstrekken aan Gebruiker, alsmede alle door Gebruiker redelijkerwijs daartoe verlangde gegevens en informatie.

Opdrachtgever en/of ZOZ-er staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Gebruiker verstrekte gegevens en informatie. Voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden kan Gebruiker nimmer aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden.

 1. Een opdracht met Opdrachtgever en ZOZ-er komt eerst tot stand indien en zodra Gebruiker de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht kan Gebruiker slechts worden vertegenwoordigd door een van de vennoten van Gebruiker.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker schriftelijk anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen, overeenkomsten of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst; uitvoeringstermijnen

 1. De overeenkomst tussen Gebruiker, de Opdrachtgever en/of ZOZ-er wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde opdrachten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever en/of ZOZ-er Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Gebruiker is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege zijn verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht. Gebruiker staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. De Opdracht betreft een inspanningsverplichting van de zijde van Gebruiker.
 4. Gebruiker heeft het recht bepaalde of alle werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Gebruiker is vrij in de wijze van uitvoering van de haar gegeven opdracht. Gebruiker ziet er bij de uitvoering van de opdracht op toe dat de te bemiddelen zorgverleners beschikken over de nodige kwalificaties die van hen verwacht wordt bij de uitvoering van de zorg.
 7. Zorgvrager en/of zorginstelling dienen te zorgen en in te staan voor behoorlijke en veilige werkomgeving, waarbij als criteria de normen gelden volgend uit de toepasselijke wet- en regelgeving.


Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever en/of ZOZ-er de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever en/of ZOZ-er de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever en/of ZOZ-er bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever en/of ZOZ-er niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever en/of ZOZ-er onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever en/of ZOZ-er toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever en/of ZOZ-er hun, uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever en/of ZOZ-er, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever en/of ZOZ-er, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever en/of ZOZ-er niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever en/of ZOZ-er zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 5. Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever en ZOZ-er indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever en ZOZ-er is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever en/of ZOZ-er in gebreke blijft in de tijdige betaling van een (service)factuur, dan is de Opdrachtgever en/of ZOZ-ervan rechtswege in verzuim. De Gebruiker is alsdan gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever en/of ZOZ-er in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van Opdrachtgever en/of ZOZ-er.
 3. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever en/of ZOZ-er gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever en/of ZOZ-er een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever en ZOZ-er is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever en ZOZ-er die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. In geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur (door Opdrachtgever en ZOZ-er) op de vervaldag zal, buiten de rappelkost van € 10,00 van rechtswege een verwijlintrest van 12% per jaar vanaf vervaldag factuur en een schadeloosstelling van 15% forfaitair (met een minimum van € 50,00) aangerekend worden.
 6. Opdrachten aangevraagd door Opdrachtgever op deskundigheidsniveau 2, 2+, 3, 3IG waarvoor inzet geleverd wordt middels een hoger deskundigheidsniveau, worden gefactureerd op deskundigheidsniveau ZOZ-er, tenzij anders is overeengekomen door Opdrachtgever, ZOZ-er en Gebruiker. Dit geldt voor alle deskundigheidsniveaus behalve vanaf deskundigheidsniveau 4 en hoger deze worden op deskundigheidsniveau 3IG gefactureerd. Opdrachten die gezien worden als zijnde SPW geldt het SPW tarief alleen voor SPW opdrachten. Opdrachten zonder SPW waarvoor inzet geleverd wordt door SPW ZOZ-er, worden gefactureerd op deskundigheidsniveau 2+ mits medicatie gegeven mag worden, tenzij anders afgesproken door Opdrachtgever, ZOZ-er en Gebruiker. Opdrachten waarvoor inzet bevestigd is door Gebruiker en Opdrachtgever kunnen niet geannuleerd worden door Opdrachtgever tenzij het een één op één zorgsituatie betreft, bijvoorbeeld een terminale nachtzorg.


Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever en ZOZ-er verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Gebruiker sluit nadrukkelijk elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de door haar bemiddelde zelfstandige zorgverleners uit.
 4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Gebruiker is nooit aansprakelijk voor indirecte dan wel gevolgschade.


Artikel 8. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever en ZOZ-er vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever en/of ZOZ-er gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever en/of ZOZ-er in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever en/of ZOZ-er.


Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 10. Vindplaats

 1. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website www.zorgservice-brabant.nl en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.