AEP ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1.0

ALGEMENE VOORWAARDEN
Zorgservice Brabant
Den Bongerd 2
5688 VT Oirschot
Kvk nr. 17094918

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Organisatie:
Een serviceorganisatie, PGB-bureau, handelend onder de naam: Zorgservice Brabant.
Opdrachtgever a:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon (*zorgverlener) die de organisatie verzoekt service te bieden met betrekking tot haar/zijn (thuis)zorgdiensten aan opdrachtgever b (cq zorgvrager);
Opdrachtgever b:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de organisatie verzoekt de PGB aanvraag en/of administratie te verzorgen en/of de organisatie verzoekt advies te geven over (thuis)zorgdiensten en/of de organisatie verzoekt (thuis)zorgdiensten te organiseren/coördineren waarbij opdrachtgever b de regie behoudt omtrent de te verlenen diensten door organisatie en zorgverlener.
*Zorgverlener:
De persoon die feitelijk bij de opdrachtgever b (cq zorgvrager) haar/zijn (thuis)zorgdiensten aanbiedt.
Deze zelfstandig optredende zorgverlener werkt niet in dienstverband. Zij/hij is als opdrachtnemer werkzaam onder een ‘overeenkomst van opdracht’ met opdrachtgever b
(cq zorgvrager). Zij/hij is derhalve niet verzekerd volgens de wettelijke werknemersverzekeringen en is zelf verantwoordelijk voor vervangende verzekeringen en belastingverplichtingen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden die de organisatie op verzoek van opdrachtgever a/b uitvoert. De werkzaamheden zijn benoemd in de tarievenlijst van de organisatie en/of zijn vermeld in de overeenkomst van de organisatie met de opdrachtgever a/b.
De organisatie voert de werkzaamheden zelfstandig en voor eigen risico en verantwoordelijkheid uit. Ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden heeft de organisatie een inspanningsverplichting.

Artikel 3 – Tarieven en facturering
1. De tarieven die de organisatie voor de werkzaamheden in rekening brengt, staan vermeld in de tarievenlijst van de organisatie en/of vermeld in de overeenkomst van de organisatie met opdrachtgever a. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Artikel 4 – Betaling
1. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
2. Alle kosten die ontstaan ten gevolge van te late betaling evenals van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering, waaronder de kosten voor juridische bijstand, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Klachtenprocedure
Op de te verrichte werkzaamheden is het klachtenreglement van de organisatie van toepassing.

Artikel 6 – Beperking aansprakelijkheid
1. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever b (cq zorgvrager) en/of derden toegebracht door zorgverlener.
2. De organisatie heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor haar werkzaamheden. Indien opdrachtgever a/b schade lijdt die verband houdt met de uitvoering van de werkzaamheden zal deze gemeld worden aan de verzekeraar voor verdere afhandeling. Opdrachtgever a/b gaat ermee akkoord dat, onder alle omstandigheden, de aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt tot i) de dekking van genoemde verzekering en ii) het bedrag dat in het kader van de verzekering wordt toegekend.
3. De organisatie vrijwaart de opdrachtgever a/b voor aanspraken van andere bij het PGB betrokken instanties. De vrijwaring geldt alleen indien schade is ontstaan door schuld of verwijtbaar gedrag van de organisatie. De vrijwaring geldt niet als schade is ontstaan door kwade opzet van de opdrachtgever a/b.

Artikel 7 – Privacy
In het kader van haar activiteiten registreert de organisatie persoonlijke gegevens van opdrachtgevers b, zorgverleners en medewerkers van de organisatie.
De organisatie zorgt ervoor dat niet meer gegevens worden vastgelegd en bewaard dan voor een kwalitatief optimale bedrijfsvoering (c.q. dienstverlening) of op grond van wettelijke informatieverplichtingen noodzakelijk is.
Het privacyreglement van de organisatie is op deze registratie van toepassing.

Artikel 8 – Geheimhouding
De organisatie zal discretie betrachten aangaande al wat haar in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden ter kennis komt. Opdrachtgever a/b gaat er mee akkoord dat ten behoeve van de werkzaamheden professioneel overleg plaatsvindt tussen de organisatie en andere relevante betrokkenen.

Artikel 9 – Adreswijziging of naamswijziging
De opdrachtgever a/b dient de organisatie uiterlijk 14 dagen voor het ingaan van een adreswijziging en/of naamswijziging schriftelijk te informeren over deze adres/naamswijziging. De
opdrachtgever is aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van de adres en/of naamswijziging.

Artikel 10 – Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.