Begrippenlijst

ADL

Algemene dagelijkse levensverrichtingen zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten.  Hiermee kijkt men in hoeverre iemand zelfredzaam is.

AGB code : Algemeen Gegevensbeheer

AGB  zorgt voor een unieke identificatie van zorgverleners. Hiervoor zijn de gegevens in AGB – algemene gegevens van zorgverleners, praktijken en instellingen- gekoppeld aan een unieke AGB code. Zonder AGB is geen communicatie en geen declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar mogelijk.

Ambulante zorg

Bij ambulante zorg gaat de arts, therapeut of verpleegkundige naar de patiënt toe. Er vindt geen ziekenhuisopname plaats.

BIG register

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg register is een Nederlandse databank waarin een aantal officieel geregistreerde gezondheidswerkers is geregistreerd.

Budgethouder PGB

Op het moment dat u een PGB toegekend heeft bent u de budgethouder. De persoon voor wie de zorg is geïndiceerd is altijd de budgethouder.

CAK

Het Centraal Administratie Kantoor berekent en int uw eigen bijdrage bij de WMO en Wlz

Door middel van de rekenformule is het mogelijk uw eigen bijdrage uit te rekenen. Meer informatie vindt u op www.hetcak.nl

CIZ

Het Centrum indicatiestelling zorg beoordeelt of u in aanmerking komt voor voorzieningen uit de Wet langdurig zorg (Wlz). U komt in aanmerking voor de Wlz als u blijvend intensieve zorg nodig heeft.

Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg is zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing.

Denk aan huisartsen, tandartsen,  fysiotherapie,  maatschappelijk werk, apothekerszorg en thuisverpleging. Voor thuisverpleging is geen verwijzing nodig, maar wel een indicatie.

Eigen bijdrage thuiszorg

Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten van de zorg. Het CAK stelt aan de hand van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw indicatie uw eigen bijdrage vast.

Extramurale zorg

Extramurale zorg is zorg die aan u verleend wordt buiten het ziekenhuis of zorginstelling. Deze zorg omvat bijvoorbeeld zorg van huisartsen fysiotherapeuten en thuiszorg.

Helpende verzorgende

Een helpende helpt de mensen bij de persoonlijke verzorging en het voeren van de huishouding, omdat de cliënt dit niet meer zelfstandig kan doen. De verzorgende neemt de zorg meestal niet helemaal over, maar wel een gedeelte. De verzorgende stimuleert de zelfredzaamheid van de cliënt.

IGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg zorgt voor handhaving van de kwaliteit van de zorg, preventie en medische producten. Het doel hiervan is om de volksgezondheid te bevorderen.

Indicatiebesluit

In het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort verschillen : Zorg In Natura(ZIN) of een persoonsgebonden budget(PGB).

Indicatie orgaan

Een onafhankelijke organisatie die de indicatiestelling verzorgt voor ouderenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Intramurale zorg

Gezondheidszorg die gedurende een onafgebroken verblijf van meer dan 24 uur geboden wordt in een zorginstelling zoals een ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of instelling voor verstandelijk gehandicapten.

Kiesbeter

Kiesbeter is een website met informatie over wat goede zorg is en waar deze geleverd wordt. U kunt veel informatie vinden op www.kiesbeter.nl.

Naturapolis

Bij een naturapolis kiest uw verzekeraar goede zorgaanbieders en sluit er contracten mee. Als u zorg nodig heeft, kiest u dan uit een van de geselecteerde zorgaanbieders. Als u toch door een andere zorgverlener geholpen wilt worden, dan mag de zorgverzekeraar hiervoor een lagere vergoeding geven. Hoe hoog de vergoeding dan is staat in de polis.

NZa : Nederlandse Zorgautoriteit

De NZa heeft een informatielijn waar u terecht kunt met vragen over de Zorgverzekeringswet(Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Informatie die u bij de NZa kunt krijgen is o.a.

-tarieven van zorgaanbieders

-nota ’s van zorgaanbieders

-rechtmatigheid van declaraties

-acceptatieplicht door zorgverzekeraars

Omzettingsformulier

Een omzettingsformulier is bedoeld om een bepaalde vorm van zorg te wijzigen. Dit kan van Zorg in Natura naar een Persoonsgebonden budget of andersom.

Ondersteunende begeleiding

Deze begeleiding is gericht op het bevorderen en behouden van de zelfredzaamheid ter voorkoming van een opname in een instelling.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg aan mensen die niet meer beter kunnen worden. Deze zorg is gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven gedurende de periode die nog rest.

Paramedische zorg

Paramedische zorg is gericht op het verminderen van functionele gevolgen van een ziekte of aandoening. Het gaat bijvoorbeeld om fysiotherapie, logopedie, ergotherapie of diëtetiek.

PGB: persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, begeleiding, hulp en voorzieningen kunt inkopen.

PTZ: Palliatieve Terminale Zorg

We spreken van palliatieve terminale zorg wanneer iemand nog maar heel kort te leven heeft.

De zorg is gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. In deze fase kan het nodig zijn dat er dag en nacht  een zorgverlener aanwezig is.

Respijtzorg

Respijtzorg is zorg aan een zorgbehoevende, met als doel om diens mantelzorger(s) te ontlasten en vrijaf te geven.

Restitutie polis bij zorgverzekeraar

Met een restitutiepolis maakt het voor je vergoeding niet uit welke zorgverlener je kiest. U kiest een zorgverlener van uw voorkeur.

RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bevordert de publieke gezondheid en een schoon en veilig milieu.

Semimurale zorg

Bij semimurale zorg hoeft de zorgbehoevende niet 24 uur per dag opgenomen te worden maar kan ook niet geheel zelfstandig wonen. Een voorbeeld hiervan is een dagverblijf.

Thuisverpleging

Thuisverpleging is zorg die aan huis geleverd wordt zoals het uitvoeren van injecties, hygiënische zorg, wondzorg en  het toedienen van medicatie.

ZZP: Zorgzwaartepakket

In een ZZP wordt omschreven hoeveel en welke soort zorg en begeleiding iemand nodig heeft binnen de WLZ.  Bij een indicatie die u van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) krijgt staat het ZZP beschreven. Met ingang van 2015 spreekt het CIZ bij nieuwe indicaties niet langer over ZZP ’s maar over zorgprofielen. De zorgprofielen 2015 zijn nagenoeg gelijk aan de zorgzwaartepaketten.

Zorgovereenkomst

Een zorgovereenkomst is een contract tussen u en uw zorgverlener. Hierin staan afspraken over de zorg, de werktijden en de vergoeding.

Zorginstellingen

Instellingen die zorg leveren zoals omschreven in de zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) moeten voldoen aan de eisen uit die wet.

Zorg op maat

Zorg op maat is verlening van zorg die afgestemd is op de behoefte.

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is het regionale kantoor van zorgverzekeraars. Het CIZ stuurt uw indicatiebesluit naar het zorgkantoor waar de gemeente onder valt waar u staat inschreven. Het zorgkantoor regelt de zorg of het persoonsgebonden budget voor de zorg uit de Wet langdurige zorg.

ZIN: Zorg In Natura

Bij zorg in natura krijgt u de zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig hebt via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw zorgkantoor of uw gemeente.

Wet toelating Zorginstellingen

WTZ In deze wet wordt de erkenning van de zorginstelling geregeld. Erkende zorginstellingen kunnen Zorg In Natura leveren, welke vanuit WLZ en Zorgverzekeringswet wordt vergoed.

WMO-indicatie

In een indicatie staat hoeveel zorg iemand kan krijgen en welke vorm deze zorg heeft.

WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Het doel van de wet maatschappelijke ondersteuning is mensen zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeenten in Nederland.

Tweedelijnszorg

Tweedelijnszorg is specialistische zorg waar een verwijzing voor nodig is. Hier worden bijvoorbeeld specialisten in het ziekenhuis bedoeld.

Transmurale zorg

Transmurale zorg is het verlenen van gespecialiseerde verpleegkundige zorg thuis na een ziekenhuisopname. Het is een combinatie van intra- en extramurale zorg.

Transferverpleegkundige

Een transferverpleegkundige is een verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de nazorg van een patiënt die vanuit een gezondheidsinstelling met ontslag  gaat, waarvoor thuiszorg en hulpmiddelen geregeld moeten worden.

Toekenningsbeschikking PGB

In deze beschikking staat het bedrag dat u aan PGB ontvangt en welke rechten en plichten u hebt.

Zorgplan

Een zorgplan is een plan waarin een beschrijving en het doel van de behandeling en de algemene gegevens van een patiënt beschreven staat.